Talent Mapping คืออะไร

Talent Mapping คืออะไร

Talent Mapping เทคนิคด้านทรัพยากรบุคคล สำหรับใช้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และแก้ปัญหาการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กร

.

ขั้นตอนการทำ Talent Mapping ครอบคลุมทั้งการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่งในตลาด ฐานข้อมูลในองค์กร เทรนด์ที่กำลังนิยม หรือแม้แต่การสัมภาษณ์จากบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพิจารณาควบคู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครและตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหาเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการสรรหาพนักงานให้องค์กรหรือแก้ไขปัญหาด้านการสรรหาตามโจทย์ที่ตั้งไว้

.

การทำ Talent Mapping จึงเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่ต้องการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างทีม หรือเปิดตลาดใหม่ เช่น กรณีที่องค์กรต้องการขยายธุรกิจหรือขยายการจ้างงานในตลาดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน แน่นอนว่าองค์กรต้องการข้อมูลสนับสนุนเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปัญหาด้านการสรรหาที่แก้ไม่ตกมาเป็นเวลานาน เช่น ปัญหาตำแหน่งงานที่ว่างอยู่เป็นเวลานาน ปัญหาการได้พนักงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจนทำให้ Turnover Rate สูง หรือ ในกรณีที่องค์กรต้องการยกระดับการสรรหาให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มงานบางประเภทที่ประสบปัญหาในการหาคนมาร่วมทีมไม่ได้ หรือตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง  Talent Mapping ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้

.

ประโยชน์ของการทำ Talent Mapping มีอะไรบ้าง?
  • ได้ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ ด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรในตำแหน่งงานหรือธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • เข้าใจภาพรวมตลาดแรงงานและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้านการสรรหาในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน
  • มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งการขยายการจ้างงานในตลาดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน การสร้างทีมใหม่ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการสรรหา การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับตลาด
  • ช่วยทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในการสรรหาขององค์กรที่มีมานานและวางแผนปรับกลยุทธ์ได้ตรงจุด
  • ทราบถึงแหล่งในการสรรหาและปริมาณของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่มีในปัจจุบัน
  • ทราบถึงอัตราเงินเดือนและสวัสดิการของบริษัทคู่แข่งและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งและวาง Position ขององค์กรในตลาดได้อย่างเหมาะสม
  • ทราบความคาดหวังของผู้สมัคร แรงจูงใจ และตัวแปรในการตัดสินใจร่วมงานกับองค์กร และมี Benchmark ในการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง จึงช่วยให้สามารถออกแบบแพ็คเกจที่ดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือโปรแกรมการทำงานที่มี Career Path น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • มีข้อมูลที่ช่วยให้ HR ได้วิเคราะห์เรื่องความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้สมัครใน ตลาด ตำแหน่งงาน และเงินเดือน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแก้ปัญหาตำแหน่งงานปิดยาก การได้ผู้สมัครที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง รวมทั้งปัญหาที่พนักงานอยู่กับองค์กรไม่นาน
  • ช่วยให้ได้พนักงานที่มีทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร
  • มีแผนและกลยุทธ์ระยะยาวที่จะช่วยให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

.

การทำ Talent Mapping ถือเป็นสิ่งที่ HR ไม่ควรมองข้าม เพราะเราอาจคิดว่ารู้จักผู้สมัครและสถานการณ์ในตลาดดีอยู่แล้ว แต่ตลาด คู่แข่ง เทรนด์ และพฤติกรรมผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจมีบางมุมที่เราอาจด่วนสรุปไปจากประสบการณ์ของเราเอง หรือการมองจากมุมขององค์กรเพียงด้านเดียว

.

การทำ Talent Mapping จะเป็นโอกาสดีสำหรับ HR ที่ได้ลงไปสำรวจและอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบอีกครั้ง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการสรรหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์และอุปทานของตลาด ความคาดหวังของผู้สมัคร ทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต และเทรนด์การทำงานใหม่ ๆ โดยองค์การอาจพิจารณาทำ Talent Mapping เป็นระยะ ๆ หรือทุกครั้งที่มีการขยายตลาดใหม่ หรือปรับโครงสร้าง เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

Reference :

https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/talent-mapping-definition-and-benefits

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600