Talent Mapping คืออะไร

Talent Mapping คืออะไร

Talent Mapping เทคนิคด้านทรัพยากรบุคคล สำหรับใช้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และแก้ปัญหาการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กร

.

ขั้นตอนการทำ Talent Mapping ครอบคลุมทั้งการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่งในตลาด ฐานข้อมูลในองค์กร เทรนด์ที่กำลังนิยม หรือแม้แต่การสัมภาษณ์จากบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพิจารณาควบคู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครและตำแหน่งงานที่ต้องการสรรหาเพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการสรรหาพนักงานให้องค์กรหรือแก้ไขปัญหาด้านการสรรหาตามโจทย์ที่ตั้งไว้

.

การทำ Talent Mapping จึงเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่ต้องการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างทีม หรือเปิดตลาดใหม่ เช่น กรณีที่องค์กรต้องการขยายธุรกิจหรือขยายการจ้างงานในตลาดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน แน่นอนว่าองค์กรต้องการข้อมูลสนับสนุนเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปัญหาด้านการสรรหาที่แก้ไม่ตกมาเป็นเวลานาน เช่น ปัญหาตำแหน่งงานที่ว่างอยู่เป็นเวลานาน ปัญหาการได้พนักงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจนทำให้ Turnover Rate สูง หรือ ในกรณีที่องค์กรต้องการยกระดับการสรรหาให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มงานบางประเภทที่ประสบปัญหาในการหาคนมาร่วมทีมไม่ได้ หรือตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง  Talent Mapping ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้

.

ประโยชน์ของการทำ Talent Mapping มีอะไรบ้าง?
  • ได้ข้อมูลเชิงลึกจากตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่ง เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ ด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรในตำแหน่งงานหรือธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • เข้าใจภาพรวมตลาดแรงงานและสภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้านการสรรหาในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน
  • มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ทั้งการขยายการจ้างงานในตลาดใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน การสร้างทีมใหม่ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการสรรหา การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับตลาด
  • ช่วยทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในการสรรหาขององค์กรที่มีมานานและวางแผนปรับกลยุทธ์ได้ตรงจุด
  • ทราบถึงแหล่งในการสรรหาและปริมาณของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่มีในปัจจุบัน
  • ทราบถึงอัตราเงินเดือนและสวัสดิการของบริษัทคู่แข่งและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งและวาง Position ขององค์กรในตลาดได้อย่างเหมาะสม
  • ทราบความคาดหวังของผู้สมัคร แรงจูงใจ และตัวแปรในการตัดสินใจร่วมงานกับองค์กร และมี Benchmark ในการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง จึงช่วยให้สามารถออกแบบแพ็คเกจที่ดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือโปรแกรมการทำงานที่มี Career Path น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • มีข้อมูลที่ช่วยให้ HR ได้วิเคราะห์เรื่องความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้สมัครใน ตลาด ตำแหน่งงาน และเงินเดือน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการแก้ปัญหาตำแหน่งงานปิดยาก การได้ผู้สมัครที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง รวมทั้งปัญหาที่พนักงานอยู่กับองค์กรไม่นาน
  • ช่วยให้ได้พนักงานที่มีทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร
  • มีแผนและกลยุทธ์ระยะยาวที่จะช่วยให้องค์กรมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

.

การทำ Talent Mapping ถือเป็นสิ่งที่ HR ไม่ควรมองข้าม เพราะเราอาจคิดว่ารู้จักผู้สมัครและสถานการณ์ในตลาดดีอยู่แล้ว แต่ตลาด คู่แข่ง เทรนด์ และพฤติกรรมผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจมีบางมุมที่เราอาจด่วนสรุปไปจากประสบการณ์ของเราเอง หรือการมองจากมุมขององค์กรเพียงด้านเดียว

.

การทำ Talent Mapping จะเป็นโอกาสดีสำหรับ HR ที่ได้ลงไปสำรวจและอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบอีกครั้ง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการสรรหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์และอุปทานของตลาด ความคาดหวังของผู้สมัคร ทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต และเทรนด์การทำงานใหม่ ๆ โดยองค์การอาจพิจารณาทำ Talent Mapping เป็นระยะ ๆ หรือทุกครั้งที่มีการขยายตลาดใหม่ หรือปรับโครงสร้าง เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

Reference :

https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/talent-mapping-definition-and-benefits

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr