ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ?

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ?

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล หลายคงคุ้นเคยกับคำว่า ประสิทธิภาพ มากกว่า แต่ก็คงเคยได้ยินคำว่า ประสิทธิผล มาด้วยเช่นกัน จริงแล้ว 2 คำนี้มีความหมายที่ต่างกันอยู่ บางคนเลือกใช้คำผิดบริบท ทำให้สื่อความหมายผิดได้เลยนะคะ ถามว่าต่างกันแค่ไหน ก็ต่างกันแบบไม่สามารถเอามาใช้แทนกันได้ เพราะมันเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันอยู่ อาจดูเล็กน้อยแต่ใช้ผิดก็ความหมายเปลี่ยนได้เลย…แล้วที่หลาย ๆ คนเข้าใจอยู่นั้นถูกหรือยังนะ?

.

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการทำงานให้เกิดผลจากการทำงาน  บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวัง เช่น เสร็จทันเวลา ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ผ่าน QC หรือ มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ โดยผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ในแง่ของเศรษฐศาสตร์

ปัจจัยหลักของ ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เวลา และ คุณภาพ

.

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

เป้าหมายที่ใช้วัด ประสิทธิผล มี 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายเชิงปริมาณ และ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

.

Peter Drucker ได้กล่าวไว้ว่า

Efficiency is doing Things Right. Effectiveness is doing the Right Things ”

ประสิทธิภาพคือการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง ประสิทธิผลคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง

.

คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง 2 คำนี้ ประสิทธิภาพ คือ การทำอย่างถูกวิธี  ดูได้จากกระบวนการที่คาดหวังจะทำให้เกิดผล ส่วน ประสิทธิผล คือ การทำให้ผลงานอออกมาดี

การพิจารณาประสิทธิภาพนั้นจะทำหลังจากเกิดประสิทธิผล กล่าวคือ เมื่อผลงานออกมาดี เป็นที่น่าพอใจ เราค่อยไปดูประสิทธิภาพของกระบวนการนั้นว่า ตรงส่วนใดที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีเพื่อนำไปต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ส่วนใดที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจตามที่คาดหวังมากพอก็นำไปปรับปรุง เรียกง่าย ๆ ว่า ถ้าประสิทธิผลไม่เกิด แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพ

.

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ประสิทธิภาพนั้น เป็นการวัดผลหรือพัฒนาในระยะสั้น ๆ เช่น ทำให้ต้นทุนถูกลง ทำให้ได้ปริมาณการผลิตชิ้นงาน (หรือบริการ) ต่อวันมากขึ้น ในส่วนของประสิทธิผล คือ ระยะยาว คุณภาพของชิ้นงานจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ใช้ต่อ บอกต่อ ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่ง ‘ตัวแทนขายประกัน’ สิ่งที่ถูกนำมาวัดผลในการทำงาน เช่น จำนวนสายที่สามารถโทรนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท จำนวนลูกค้าที่สนใจและตัดสินใจทำประกันชีวิตกับบริษัท จำนวนรายได้ที่สามารถทำยอดได้ใน 1 เดือน สิ่งเหล่านี้คือประสิทธิภาพ ส่วนประสิทธิผล คือ ความพึงพอใจของลูกค้าหลังการซื้อ-ขาย พนักงานบริการหลังการขายได้ดีจนลูกค้าประทับใจ มีการบอกต่อสู่ลูกค้าท่านอื่น เป็นต้น

.

เห็นแล้วนะคะ ว่า 2 ใช้แทนกันไม่ได้ เลือกใช้คำผิด ความหมายเปลี่ยนเลยนะ! หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่า ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มากขึ้น และเลือกนำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะคะ

.

References :

https://www.spu.ac.th/fac/account/th/content.php?cid=22475

http://www.cnc1993.com/index.php/th/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/69-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%885

.

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600