ตามให้ทัน…PDPA…ใครต้องรู้บ้าง ตอนที่ 1

ตามให้ทัน…PDPA…ใครต้องรู้บ้าง ตอนที่ 1

PDPA เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยิน รู้หรือยังว่าคืออะไร จะบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้แล้ว ถ้าไม่ศึกษาไว้แล้วทำผิดพลาด อาจติดคุกได้เลย!

.

PDPA คืออะไร ?

.

PDPA หรือ Personal Data Protection Act เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ หรือ ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนนำไปใช้

.

ปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ มักเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยง่าย ไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์ เช่น การสมัครสมาชิกของลูกค้าหรือผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ การทำธุรกรรมผ่าน Application แม้แต่การขอเข้าถึงตำแหน่ง GPS ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (เห็นได้จากตอนที่เราติดตั้ง Application แล้วระบบของ Smartphone ขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราก่อนใช้งาน) รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคลลที่องค์กรได้จากการสมัครงานของผู้สมัคร โดยสิ่งที่ปรากฏในใบสมัครงานนั้นมักเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงบุคคลนั้นได้โดยง่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

.

ดังนั้น จึงได้มีการสร้าง กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้องค์กร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ถ้าองค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยที่ไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน ว่าจะนำไปใช้ทำอะไร เก็บไว้นานเท่าใด รวมถึงไม่ได้มีการขอความยินยอมสำหรับการใช้หรือจัดเเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นั่นหมายถึงองค์กรไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม PDPA และอาจมีความผิดตามกฎหมายได้

.

PDPA คุ้มครองข้อมูลอะไรบ้าง ?

.

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล เช่น

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์ Email ส่วนตัว ที่อยู่
 • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่ (รวมถึงการทำสำเนาด้วย)
 • ข้อมูลทางการศึกษา
 • ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ฟิล์มเอกซเรย์, ข้อมูลสแกนม่านตา, ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนบ้าน
 • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
 • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password,  Cookies IP address,  GPS Location

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติได้  เช่น

 • สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นหรือทัศนคติทางการเมือง
 • ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ เช่น โรคประจำตัว การฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ แบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เป็นข้อมูลที่มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เพราะหากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนรั่วไหลไปสู่สาธารณะแล้ว จะเกิดผลเสียที่ร้ายแรงกับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
.

ใครที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ?

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ บุคคลที่ข้อมูลทำให้สามารถระบุตัวตนได้
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น HR บริษัทที่รวบรวมข้อมูลของพนักงานหรือผู้สมัคร หรือแม้แต่แม่ค้าที่ได้ข้อมูลจัดส่งสินค้าของลูกค้า
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Rider หรือ Messenger ส่งพัสดุหรือเอกสารตามชื่อและที่อยู่ หรือบริษัทที่บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud Service

.

สำหรับบทความเรื่อง PDPA ในตอนที่ 2 เราจะพาไปดู “สิทธิ” ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่าได้รับสิทธิอะไรบ้าง และคำถามที่กำลังถกเถียงกันว่าเมื่อ PDPA บังคับใช้แล้ว ทำอย่างนี้ได้หรือไม่! รวมถึง โทษ ของการละเมิดกฎหมาย PDPA คนที่ไม่ทำตามต้องโดนอะไร!

.

References : 

https://easypdpa.com/article/easypdpa-summary-what-is-pdpa

https://t-reg.co/blog/t-reg-knowledge/what-is-pdpa/

Related Content :

 

 

 

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600