IoT

รู้จัก IoT เทคโนโลยียุค Digital

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสะดวกสบายในชีวิต ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาไปไกลขึ้นในทุก ๆ วัน เทคโนโลยีหลายอย่างถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยเฉพาะ IoT หรือ Internet of Things ที่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นสะดวกสบายขึ้นอย่างมาก แล้วเจ้า ‘IoT’ คืออะไร มีอะไรบ้างที่เรากำลังใช้งานอยู่โดยไม่รู้ว่ามันคือ ‘IoT’ มาดูกันเลย . IoT หรือ Internet of Things คือ สิ่งที่เราใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งาน ควบคุม และรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ผ่านอปกรณ์ Smartphone หรือ PC จริง ๆ แล้ว IoT นั้นอยู่รอบตัวเรามาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Smart Home เช่น ระบบล็อกประตูอัจฉริยะ ระบบเปิด-ปิดไฟในบ้าน หรือ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ที่ถูกควบคุมโดย Application ทำให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใข้งานอย่างมาก Smartwatch ก็เป็นหนึ่งใน IoT เช่นกัน และยังรวมถึงระบบที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับยานพาหนะด้วย และ IoT ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่ยังถูกใช้งานสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย

Continue reading

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600