กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : สัญญาจ้างงาน…ไม่ต้องเซ็นก็เป็น ‘สัญญา’ ได้

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : สัญญาจ้างงาน…ไม่ต้องเซ็นก็เป็นสัญญาได้

สัญญาการจ้างงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตกลงจ้างงานกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพราะนี่คือ ‘หลักฐาน’ ที่แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนั้นสมบูรณ์ แล้วสัญญาแบบไหนที่นายจ้างควรจัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้ผิดต่อหลักกฎหมายและลูกจ้างจะไม่โดนเอาเปรียบ

.

สัญญา’ คืออะไร ?

สัญญาการจ้างงาน ตามกฎหมายแรงงาน คือ สัญญาการตกลงว่าจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งหากตกลงด้วยวาจาทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายยอมรับแล้ว ก็ถือเป็นสัญญาจ้างงานแล้ว และเมื่อลูกจ้างลงมือทำงานให้นายจ้าง ก็ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์ แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง องค์กรแทบทุกแห่งจะจัดทำเป็น หนังสือสัญญาจ้างซึ่งจะระบุข้อมูลองค์กร รายละเอียดของงาน ข้อกำหนด เงื่อนไขการทำงานต่าง ๆ ให้เข้าใจและรับรู้ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งต้องไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน ไม่เช่นนั้น สัญญานั้นจะกลายเป็นโมฆะ นอกจากนั้น หากไม่มีการทำหนังสือสัญญาหรือตกลงกันด้วยวาจา แต่อาจมีกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานพร้อมจ่ายค่าจ้างให้ แต่ไม่ได้ตกลงกันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการตกลงจ้างงานโดยปริยาย ก็ถือเป็นสัญญาจ้างได้เช่นกัน

.

ปพพ. มาตรา ๕๗๕ บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้”

.

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัติว่า “สัญญาจ้างแรงงาน หมายความว่า สัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้”

.

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง

นายจ้าง  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามตกลง

ลูกจ้าง ต้องทำงานให้นายจ้างตามภาระงานที่ตกลงกัน นอกจากนี้ยังต้องรักษาประโยชน์ของนายจ้างหรือองค์กร รักษาความลับทางธุรกิจ ไม่เผยแพร่หรือนำข้อมูลอันก่อให้เกิดความเสียหายไปใช้ในทางไม่ดี

.

ส่วนประกอบของสัญญาจ้างที่ควร(ต้อง)มี

– ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา

– ระยะเวลาจ้างงาน กำหนดวันที่เริ่มงานชัดเจน

– สถานที่ทำงาน ชั่วโมงทำงาน เวลาพัก จำนวนวันหยุด

– ตำแหน่งและลักษณะงานที่ลูกจ้างจะต้องทำงานให้นายจ้าง

– ระยะเวลาทดลองงาน ต้องระบุให้ชัดเจน เนื่องจากระยะทดลองงานขององค์กรแต่ละที่นั้นแตกต่างกัน มีตั้งแต่ 90 วัน – 180 วัน แต่ส่วนมากจะไม่เกิน 119 วัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 (1) กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานซึ่งทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน จึงเป็นช่องว่างให้นายจ้างมักเลิกจ้างพนักงานทดลองงานก่อนครบอายุงาน 120 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ว่าพนักงานทำงานครบ 120 วันหรือไม่ เพราะถ้าเลิกจ้างในวันที่ครบกำหนด หรือมากกว่า โดยที่พนักงานไม่ได้มีความผิดใดๆ ตามมาตรา 119 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเหมือนพนักงานที่บรรจุปกติทั่วไป

อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา

– การบอกเลิกสัญญาจ้าง ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง เช่น แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน

– เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น การรักษาความลับ ห้ามลูกจ้างทำงานให้องค์กรอื่น ฯลฯ

ลายมือชื่อของนายจ้าง ลูกจ้าง และพยาน อย่างน้อย 2 คน

.

การเลิกจ้างแรงงาน หรือ ยกเลิกสัญญาจ้าง

สามารถทำได้จากทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง โดยให้อ้างอิงจากข้อตกลงในหนังสือสัญญา เช่น แจ้งลาออกหรือให้ออกล่วงหน้า 30 วัน 15 วัน หรือตามตกลง

หากนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไร ?

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 118 และมาตรา 17/1 เงินค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องชดเชย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ และตามกฎหมายลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย ดังนี้

  1. ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างกรณีทั่วไป (รวมถึงการเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

หากลูกจ้างทำงานมายังไม่ถึง 120 วัน นายจ้างจะไม่จ่ายค่าชดเชยก็ได้

หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 120 วัน -1 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 30 วัน ในอัตราสุดท้าย

หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 1 -3 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 90 วัน ในอัตราสุดท้าย

หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 3 -6 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 180 วัน ในอัตราสุดท้าย

หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 6 -10 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 240 วัน ในอัตราสุดท้าย

หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 10 -20 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 300 วัน ในอัตราสุดท้าย

หากลูกจ้างทำงานมาแล้ว 20 ปีขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างการทำงาน 400 วัน ในอัตราสุดท้าย

  1. ค่าเสียหายจากการไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

หากนายจ้าง “ไล่ออก” โดยไม่บอกล่วงหน้า ถือว่า นายจ้างทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน นอกจากจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกรณีเลิกจ้างทั่วไปแล้ว (มาตรา 118) ยังต้องจ่ายค่าเสียหายจากการไม่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วย ตามมาตรา 17/1 เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างในอัตราที่ลูกจ้างได้รับอยู่อัตราสุดท้าย คิดเต็มจำนวนเสมือนหนึ่งว่านายจ้างได้บอกกล่วงหน้าว่าจะให้ออกจากงาน แต่ค่าเสียหายจำนวนนี้มากที่สุดจะไม่เกินค่าจ้าง 3 ดือน

.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน การยกเลิกสัญญาจ้างงานอย่างไม่ยุติธรรม หรือเกิดความปัญหาตรงส่วนใด สามารถขอรับคำปรึกษาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทวงแรงงาน สายด่วน สายด่วน 1506 กด 3  และ 1546

 

References :

http://www.nakhonsawan.go.th/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=4049:2021-09-22-07-37-56&catid=26:2018-02-15-04-16-33&Itemid=217

https://www.ssrecruitment.com/th/resources/what-is-really-thailands-employment-probation-period-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/

https://www.businessplus.co.th/Activities/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-hrm-c021/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-v5806

Related Content :

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600